ЗА ПРОЕКТА

 • TRACEUS работи за създаване на база данни с рецепти и кулинарни традиции (разказване на истории / песни / танци), свързани с кухнята на европейски страни, чрез използване на мобилни технологии като средство за обучение.

  Целите на проекта са:

  Подобряване и разширяване на възможностите за дигитално обучение за придобиване на интернет умения на възрастни хора чрез обогатяване на учебно съдържание и теми.
   Подкрепа за възрастни хора да създадат свое собствено съдържание на мултимедийно обучение.
   За гарантиране на високо качество на учебни материали, възрастни хора и имигранти ще бъдат обучени в онлайн курс.
  Улесняване на достъпа до възможности за обучение чрез интернет базирани предложения.
   Насърчаване на междурегионалните и европейски мрежи и сътрудничество.

 • Проект TRACEUS, финансиран по програма Еразъм+, е жива лаборатория за социални и технологични дейности, която популяризира придобиване на знания и нови технологични умения чрез кулинарни традиции и обучение на възрастни хора. Проектът ще създаде различни дейности и ресурси, за да даде възможност на възрастни хора и мигранти да използват нови технологии, да станат автори и режисьори и споделят своя опит с връстници и обществото.

  За целта екипът на проекта ще разработи и направи достъпна иновативна учебна програма с отворени образователни ресурси под формата на малки онлайн видеоклипове, създадени от възрастни хора и мигранти, и нови образователни методи и курсове за обучение за възрастни хора и мигранти. Проектът ще подкрепи социалната интеграция чрез посочените инструменти, ще включи възрастни граждани, мигранти и бежанци като участници, които да споделят и популяризират своята идентичност и култура. Това ще проправи път към по-широко участие на възрастни хора и мигранти в споделено учене, ще насърчи познаване и оценяване на традициите и ще създаде добра връзка между поколения и общности.

 • Проектът илюстрира и предоставя достъпен модел, основан на приобщаващо технологично обучение за граждани в риск от „електронно изключване“ в традиционния смисъл, и гарантира, че техните кулинарни обичаи и традиции (разказване на истории, музика, танци) са записани и представени по достъпен начин. Мобилните технологии се използват като средство за обучение, както и ресурс за учене през целия живот, който може да улесни комуникацията между поколенията.

 • ИР1: Авторско обучение/Обучителен наръчник:
  онлайн обучителен курс, който включва онлайн уроци и срещи лице в лице, (учебна програма) за възрастни хора и мигранти, които желаят да станат автори на дигитални учебни материали като запишат видео със свои рецепти и традиции/културни истории, свързани с тяхната кухня.

  ИР2: Онлайн платформа: 
  Място за инструментите и ресурсите на проекта, което включва информация, инструменти и ресурси в подкрепа на онлайн обучението на целевите групи по проекта.

  ИР3: Тестване/Изпълнение: 
  Специфично проучване на благосъстоянието (основано на скалата за психическо благосъстояние на Уоруик-Единбург (WEMWBS)) с участниците в началото и края на проекта, за оценка на въздействието върху тяхното благосъстояние и събиране на данни, които потенциално могат да допринесат за по-нататъшно проучване на психологическото въздействие от включване в такъв вид дейности.

  • DUBLIN CITY UNIVERSITY

   Dublin City University (DCU) е ориентиран към изследвания университет, пионер в редица национални инициативи от самото си създаване през 1986 г. През 2012 г. DCU обявява „Десет принципа на отворения към всички възрасти университет“, които поставят началото на глобална мрежа от над 80 университета в Европа, Северна Америка, Южна Америка, Югоизточна Азия и Австралия. Глобалната мрежа на отворените към всички възрасти университети, ръководена от DCU, подчертава ролята, която висшето образование може да играе в обществата със застаряващо население по света. DCU предлага на възрастните хора възможности за включване в образователни, изследователски, уелнес, социални и културни курсове в университета, като така допълнително насърчава приобщаването на всички възрасти и се бори с предизвикателствата пред висшето образование за хора в пенсионна възраст.

  • E-seniors: Initiation des Seniors Aux Ntic Association

   E-Seniors е неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 2005 г. от Моник Епщайн, генерален мениджър на асоциацията. E-Seniors има за цел да се бори с дигиталното изключване, като предлага обучение по информационни технологии на възрастни хора (над 55 години). От самото си създаване E-Seniors предлага тези курсове за възрастни хора на различни обществени места, като постепенно покрива целия регион на Париж и предоставя услуги, които са наблизо, и които отчитат ритъма, интересите и нуждите на аудиторията. Чрез своите дейности за и с възрастни хора, E-Seniors също повишава осведомеността за значението на дигиталните решения в ежедневието. Асоциацията предлага и интерактивни игрови дейности в домове за възрастни хора, пенсионерски клубове и дневни центрове. E-Seniors е наясно с предизвикателствата, пред които са изправени както здравите, така и зависимите възрастни хора и участва в разработването на нови продукти и услуги с цел повишаване на независимия живот и поддържане на физическото и психично здраве. E-Seniors има голям опит в управление на проекти, свързани с дигитални инструменти и здравословен живот в късна възраст, финансирани от европейски програми като Хоризонт 2020 и Еразъм+. Организацията е асоцииран партньор на френското обединение EIT Health KIC (Общност за знания и иновации) – европейски консорциум, който работи в рамките на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Една от целите на общността е да насърчава иновации за здравословен и активен живот в късна възраст. E-Seniors участва в няколко проекта, финансирани от EIT Health като SweetDreams, Chronos, Citizens Act, ExCEL Network, CARE, Citizens Health Data, MoveAGE, Healthy Loneliness, CCenter и EHI-ICTT. E-Seniors е партньор и на EIT Food KIC.

  • UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

   Университетът е водещо висше учебно заведение в регион Кастилия-Ла Манча. Той е модерна и конкурентна институция с близо 30 000 студенти. Университетът предлага магистърски, докторски и свои собствени степени. Както и много други инициативи – от сериозна програма за езиково обучение до програма за култура, в която се откроява Университетът за възрастни студенти.

  • MEDITER – RESEAU EURO-MEDITERRANEEN POUR LA COOPERATION A.I.S.B.I

   Евро-средиземноморската мрежа за сътрудничество MEDITER е неправителствена структура, която насърчава споделяне и предаване на знания, стратегически умения и добри иновативни практики в евро-средиземноморското пространство. Организацията вярва в сътрудничеството като стратегически фактор за развитие и мир. Има богат опит в проектиране и реализиране на програми, които отговарят на съвременни социални нужди на европейско ниво и между двата бряга на Средиземноморието. MEDITER са разработили мерки за предотвратяване и справяне с финансово, културно и социално-икономическо изключване на уязвими групи (самотни родители, разселени лица, вдовици на военни, бежанци, мигранти). Специално внимание се отделя на динамиката на пола. Организацията е базирана в Брюксел и има офис в Бейрут. Президент e Виктор Матеучи, който се занимава със стратегическо сътрудничество в Средиземноморския регион и в Близкия изток, солидарност и местно развитие, социално и културно участие, стратегическо планиране. Той е експерт в програмата EuropeAid DEVCO – ръководител и старши координатор на европейски дейности за външно сътрудничество, дейности в средиземноморския регион и в Близкия изток – трансфер на стратегически умения, подкрепа за динамиката на пола, субсидиарност, отношения между местните власти и неправителствените организации, икономика на знанието.

  • FONDACIJA LALE

   Фондация Лале е българска неправителствена организация, която развива различни програми за предоставяне на безвъзмездно финансиране, обучения, работа в мрежа и организира кампании като Европейски ден на солидарност между поколенията, Общество на всички възрасти, Дни на добри дела и др. Фондацията работи системно за социалното включване на всички хора, като насърчава доброволчество и участие на местните общности.

  • Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

   CARDET е един от водещите изследователски и научни центрове в евро-средиземноморския регион с глобална експертиза в разработване, управление и изпълнение на проекти, обучения и е-учене. CARDET е реализирал множество проекти за развитие на инициативи за обучение на възрастни и професионално обучение в сфери на социална работа, иновации и предприемачество. Членове на екипа и борда на организацията представляват европейски и международни институции за висше образование, обучителни центрове и международни организации, имат задълбочени познания за секторите обучение на възрастни и финансова грамотност. CARDET се фокусира върху насърчаване на социална справедливост и социален прогрес. CARDET обединява международен екип от експерти с десетилетия глобален опит в обучение за възрастни, изграждане на капацитет, разработване на учебни програми, иновации, социално предприемачество, професионално обучение, дизайнерско мислене, образователни изследвания, оценка и развитие на човешките ресурси.

  Цели

  TRACEUS работи за създаване на база данни с рецепти и кулинарни традиции (разказване на истории / песни / танци), свързани с кухнята на европейски страни, чрез използване на мобилни технологии като средство за обучение.

  Целите на проекта са:

  Подобряване и разширяване на възможностите за дигитално обучение за придобиване на интернет умения на възрастни хора чрез обогатяване на учебно съдържание и теми.
   Подкрепа за възрастни хора да създадат свое собствено съдържание на мултимедийно обучение.
   За гарантиране на високо качество на учебни материали, възрастни хора и имигранти ще бъдат обучени в онлайн курс.
  Улесняване на достъпа до възможности за обучение чрез интернет базирани предложения.
   Насърчаване на междурегионалните и европейски мрежи и сътрудничество.

  Общ преглед

  Проект TRACEUS, финансиран по програма Еразъм+, е жива лаборатория за социални и технологични дейности, която популяризира придобиване на знания и нови технологични умения чрез кулинарни традиции и обучение на възрастни хора. Проектът ще създаде различни дейности и ресурси, за да даде възможност на възрастни хора и мигранти да използват нови технологии, да станат автори и режисьори и споделят своя опит с връстници и обществото.

  За целта екипът на проекта ще разработи и направи достъпна иновативна учебна програма с отворени образователни ресурси под формата на малки онлайн видеоклипове, създадени от възрастни хора и мигранти, и нови образователни методи и курсове за обучение за възрастни хора и мигранти. Проектът ще подкрепи социалната интеграция чрез посочените инструменти, ще включи възрастни граждани, мигранти и бежанци като участници, които да споделят и популяризират своята идентичност и култура. Това ще проправи път към по-широко участие на възрастни хора и мигранти в споделено учене, ще насърчи познаване и оценяване на традициите и ще създаде добра връзка между поколения и общности.

  Методология

  Проектът илюстрира и предоставя достъпен модел, основан на приобщаващо технологично обучение за граждани в риск от „електронно изключване“ в традиционния смисъл, и гарантира, че техните кулинарни обичаи и традиции (разказване на истории, музика, танци) са записани и представени по достъпен начин. Мобилните технологии се използват като средство за обучение, както и ресурс за учене през целия живот, който може да улесни комуникацията между поколенията.

  Резултати

  ИР1: Авторско обучение/Обучителен наръчник:
  онлайн обучителен курс, който включва онлайн уроци и срещи лице в лице, (учебна програма) за възрастни хора и мигранти, които желаят да станат автори на дигитални учебни материали като запишат видео със свои рецепти и традиции/културни истории, свързани с тяхната кухня.

  ИР2: Онлайн платформа: 
  Място за инструментите и ресурсите на проекта, което включва информация, инструменти и ресурси в подкрепа на онлайн обучението на целевите групи по проекта.

  ИР3: Тестване/Изпълнение: 
  Специфично проучване на благосъстоянието (основано на скалата за психическо благосъстояние на Уоруик-Единбург (WEMWBS)) с участниците в началото и края на проекта, за оценка на въздействието върху тяхното благосъстояние и събиране на данни, които потенциално могат да допринесат за по-нататъшно проучване на психологическото въздействие от включване в такъв вид дейности.

  Партньори
  • DUBLIN CITY UNIVERSITY

   Dublin City University (DCU) е ориентиран към изследвания университет, пионер в редица национални инициативи от самото си създаване през 1986 г. През 2012 г. DCU обявява „Десет принципа на отворения към всички възрасти университет“, които поставят началото на глобална мрежа от над 80 университета в Европа, Северна Америка, Южна Америка, Югоизточна Азия и Австралия. Глобалната мрежа на отворените към всички възрасти университети, ръководена от DCU, подчертава ролята, която висшето образование може да играе в обществата със застаряващо население по света. DCU предлага на възрастните хора възможности за включване в образователни, изследователски, уелнес, социални и културни курсове в университета, като така допълнително насърчава приобщаването на всички възрасти и се бори с предизвикателствата пред висшето образование за хора в пенсионна възраст.

  • E-seniors: Initiation des Seniors Aux Ntic Association

   E-Seniors е неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 2005 г. от Моник Епщайн, генерален мениджър на асоциацията. E-Seniors има за цел да се бори с дигиталното изключване, като предлага обучение по информационни технологии на възрастни хора (над 55 години). От самото си създаване E-Seniors предлага тези курсове за възрастни хора на различни обществени места, като постепенно покрива целия регион на Париж и предоставя услуги, които са наблизо, и които отчитат ритъма, интересите и нуждите на аудиторията. Чрез своите дейности за и с възрастни хора, E-Seniors също повишава осведомеността за значението на дигиталните решения в ежедневието. Асоциацията предлага и интерактивни игрови дейности в домове за възрастни хора, пенсионерски клубове и дневни центрове. E-Seniors е наясно с предизвикателствата, пред които са изправени както здравите, така и зависимите възрастни хора и участва в разработването на нови продукти и услуги с цел повишаване на независимия живот и поддържане на физическото и психично здраве. E-Seniors има голям опит в управление на проекти, свързани с дигитални инструменти и здравословен живот в късна възраст, финансирани от европейски програми като Хоризонт 2020 и Еразъм+. Организацията е асоцииран партньор на френското обединение EIT Health KIC (Общност за знания и иновации) – европейски консорциум, който работи в рамките на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Една от целите на общността е да насърчава иновации за здравословен и активен живот в късна възраст. E-Seniors участва в няколко проекта, финансирани от EIT Health като SweetDreams, Chronos, Citizens Act, ExCEL Network, CARE, Citizens Health Data, MoveAGE, Healthy Loneliness, CCenter и EHI-ICTT. E-Seniors е партньор и на EIT Food KIC.

  • UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

   Университетът е водещо висше учебно заведение в регион Кастилия-Ла Манча. Той е модерна и конкурентна институция с близо 30 000 студенти. Университетът предлага магистърски, докторски и свои собствени степени. Както и много други инициативи – от сериозна програма за езиково обучение до програма за култура, в която се откроява Университетът за възрастни студенти.

  • MEDITER – RESEAU EURO-MEDITERRANEEN POUR LA COOPERATION A.I.S.B.I

   Евро-средиземноморската мрежа за сътрудничество MEDITER е неправителствена структура, която насърчава споделяне и предаване на знания, стратегически умения и добри иновативни практики в евро-средиземноморското пространство. Организацията вярва в сътрудничеството като стратегически фактор за развитие и мир. Има богат опит в проектиране и реализиране на програми, които отговарят на съвременни социални нужди на европейско ниво и между двата бряга на Средиземноморието. MEDITER са разработили мерки за предотвратяване и справяне с финансово, културно и социално-икономическо изключване на уязвими групи (самотни родители, разселени лица, вдовици на военни, бежанци, мигранти). Специално внимание се отделя на динамиката на пола. Организацията е базирана в Брюксел и има офис в Бейрут. Президент e Виктор Матеучи, който се занимава със стратегическо сътрудничество в Средиземноморския регион и в Близкия изток, солидарност и местно развитие, социално и културно участие, стратегическо планиране. Той е експерт в програмата EuropeAid DEVCO – ръководител и старши координатор на европейски дейности за външно сътрудничество, дейности в средиземноморския регион и в Близкия изток – трансфер на стратегически умения, подкрепа за динамиката на пола, субсидиарност, отношения между местните власти и неправителствените организации, икономика на знанието.

  • FONDACIJA LALE

   Фондация Лале е българска неправителствена организация, която развива различни програми за предоставяне на безвъзмездно финансиране, обучения, работа в мрежа и организира кампании като Европейски ден на солидарност между поколенията, Общество на всички възрасти, Дни на добри дела и др. Фондацията работи системно за социалното включване на всички хора, като насърчава доброволчество и участие на местните общности.

  • Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

   CARDET е един от водещите изследователски и научни центрове в евро-средиземноморския регион с глобална експертиза в разработване, управление и изпълнение на проекти, обучения и е-учене. CARDET е реализирал множество проекти за развитие на инициативи за обучение на възрастни и професионално обучение в сфери на социална работа, иновации и предприемачество. Членове на екипа и борда на организацията представляват европейски и международни институции за висше образование, обучителни центрове и международни организации, имат задълбочени познания за секторите обучение на възрастни и финансова грамотност. CARDET се фокусира върху насърчаване на социална справедливост и социален прогрес. CARDET обединява международен екип от експерти с десетилетия глобален опит в обучение за възрастни, изграждане на капацитет, разработване на учебни програми, иновации, социално предприемачество, професионално обучение, дизайнерско мислене, образователни изследвания, оценка и развитие на човешките ресурси.

   The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
   [Project Number: 2020-1-1E01-KA204-66037] Privacy Policy