• Αρχική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο TRACEUS προτείνει μια διαπολιτισμική, διαγενεακή προσέγγιση, για να ενθαρρύνει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να μοιράζονται και να αποκτούν παραδοσιακές συνταγές και πολιτισμικές γνώσεις, ενώ παράλληλα μαθαίνουν και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

Ηλεκτρονική Μάθηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
    [Project Number: 2020-1-1E01-KA204-66037] Privacy Policy