Πόροι

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα για ηλικιωμένους και μετανάστες που θέλουν να γίνουν συγγραφείς ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και να καταγράψουν τις συνταγές και τις παραδόσεις/πολιτιστικές ιστορίες τους που σχετίζονται με την κουζίνα τους και να τις μοιραστούν με άλλους. Η εκπαίδευση αποτελείται από στοιχεία τόσο διαδικτυακά όσο και πρόσωπο με πρόσωπο. Ακολουθεί μια προσέγγιση σπονδυλωτή εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα για να παρουσιάσει τις συνταγές και τις παραδόσεις τους.

Πιλοτική Εφαρμογή

Θα επιλέξουμε ομάδες από κάθε χώρα συνεργάτη και θα δοκιμάσουμε τη χρηστικότητα του περιεχομένου της πλατφόρμας και την ευκολία πρόσβασης. Θα τους ζητηθεί να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για να συνεισφέρουν φτιάχνοντας το δικό τους βίντεο και ανεβάζοντας το και να τεκμηριώσουν την προσπάθειά τους γραπτώς και σε ένα φόρουμ που θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού υλικού. Αυτές οι ομάδες θα περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία ή νέους για να αποδείξουν τη δυνατότητα μεταφοράς του έργου.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-1E01-KA204-66037] Privacy Policy